Lai iepazītos ar Bērnu aizsardzības centra nolikumu, lūdzam sekot saitei: https://likumi.lv/ta/id/325955-valsts-bernu-tiesibu-aizsardzibas-inspekcijas-nolikums