Lai pilnveidotu atbalsta sistēmu bērnu ar uzvedības un saskarsmes grūtībām likumiskaiem pārstāvjiem, aprūpētājiem un speciālistiem, kas strādā ar bērniem un ģimenēm, projektā paredzēta diagnosticēšanas materiāla bērnu uzvedības traucējumu un saskarsmes grūtību diagnosticēšanai speciālistiem, kas iesaistīti atbalsta sniegšanā bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām izglītības iestādēs, aprūpes iestādēs, bāriņtiesās un pašvaldību iestādēs (turpmāk - Diagnosticēšanas materiāls), metodoloģijas bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām agresijas un vardarbības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai (turpmāk - Metodoloģija) un sadarbības tīkla rokasgrāmatas (turpmāk - Rokasgrāmata) izstrāde un aprobācija.
Diagnosticēšanas materiāls paredzēts speciālistiem, kas iesaistīti atbalsta sniegšanā bērniem ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām izglītības iestādēs, aprūpes iestādēs, bāriņtiesās un pašvaldību iestādēs, taču to var izmantot arī bērnu vecāki (likumiskie pārstāvji) un aprūpētāji. Materiālā iekļauti Konsultatīvās nodaļas speciālistu apkopotie uzvedībās traucējumu un saskarsmes grūtību raksturojumi dažādos izglītības posmos, sniegti ieteikumu bērnu uzvedības novērošanai un rīcībai problēmsituācijās.
Metodoloģijā raksturoti bērna atbalsta programmu un rekomendāciju izstrādes un konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojekta procesi, t.sk., metodes, ar kuru palīdzību Konsultatīvās nodaļas speciālisti diagnosticē uzvedības problēmas un to cēloņus, sniegti iesniegumu, iesniegumu pielikumu un atbalsta programmu veidlapu paraugi.
Projekta ietvaros par sadarbības tīklu ir uzskatāma iesaistīto speciālistu (kas ir konkrētā bērna gadījuma vadītāji), bērnu un viņu likumisko pārstāvju vai aprūpētāju iesaiste bērna uzvedības traucējumu un saskarsmes grūtību mazināšanā. Rokasgrāmatā iekļauta informācija par sadarbības tīkla dalībniekiem (valsts un pašvaldību speciālistiem, nevalstiskajām organizācijām u.c. atbalsta sniedzējiem), uzskatāmi raksturots ieteicamais sadarbības process un, izmantojot piemērus, sniegti secīgi ieteikumi bērnu uzvedības un saskarsmes problēmu risināšanai.
Informācija Metodoloģijā un Rokasgrāmatā tiek papildināta un atjaunota reizi gadā.

Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) 2023.gada decembrī ir noslēdzis Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda projektu Nr.9.2.1.3./16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”.

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu atbalstu pašvaldību atbildīgo institūciju speciālistiem, izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta speciālistiem darbā ar mērķa grupu, bērnu vecākiem, citiem likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem, Konsultatīvās nodaļas speciālisti ir izstrādājuši infografikas – ieteikumus konsultatīvā atbalsta sniegšanai bērnu uzvedības problēmu gadījumos.