Bērnam pildīt savus pienākumus ir tikpat svarīgi, kā uzmanīt, lai tiek ievērotas viņa tiesības. Bērna tiesības var tikt ierobežotas, ja tas nepieciešams sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, citu personu tiesību un brīvības aizsardzībai. Izmantojot savas tiesības, nedrīkst aizskart citu bērnu un pieaugušo tiesības un likumīgās intereses.

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas viedoklis attiecībā uz bērnu tiesību aizsardzību no emocionālas vardarbības. Kas ir emocionāla vardarbība pret bērnu? Vai mātes fiziska iespaidošana bērna klātbūtnē ir vērtējama kā emocionāla vardarbība pret bērnu? Vai bērnu, pretēji viņa gribai, var pakļaut piespiedu saskarsmei ar personu, kurš pret viņu ir bijis vardarbīgs?