Rokasgrāmata “Sadarbības tīkls konsultatīvā atbalsta sniegšanai bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem” un Metodoloģija bērnu ar uzvedības traucējumiem un saskarsmes grūtībām agresijas un vardarbības mazināšanai un sociālās iekļaušanas veicināšanai izstrādāta, aprobēta un papildināta Bērnu aizsardzības centra Konsultatīvajā nodaļā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijā esošām personām" 9.2.1.3. pasākuma "Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē" ietvaros laikā no 2016.gada aprīļa līdz 2023.gada decembrim.

Rokasgrāmatas un Metodoloģijas mērķauditorija ir speciālisti, kuri sniedz atbalstu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un bērnu ar uzvedības grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem un aprūpētājiem: pirmsskolas, vispārējās un profesionālās izglītības skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji un atbalsta speciālisti, pašvaldību sociālo dienestu un bāriņtiesu darbinieki, Valsts policijas un pašvaldības policisti, veselības aprūpes speciālisti u.c.