Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa 116111 speciālisti ir apkopojuši savus darba rezultātus šā gada pirmajā ceturksnī.

2011. gada 1. ceturksnī Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa (80006008 un 116111) konsultanti kopā atbildēja uz 31 334 zvaniem. No tiem 4 700 gadījumos sniegta psiholoģiskā palīdzība un atbalsts un 314 gadījumos nepieciešamā informācija.

Psiholoģisko konsultāciju zvanu analīze:

2011. gada 1. ceturksnī demogrāfiskais sadalījums paliek nemainīgs, tāpat kā iepriekšējos ceturkšņos. 59% psiholoģiskās konsultācijas saņēmušas meitenes un 41 % zēni.

Analizējot zvanu skaitu pa vecuma grupām, var secināt, ka visvairāk zvanītāju, kuri saņēmuši psiholoģiskās konsultācijas, bija pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem, kas sastāda 36% jeb 1692 zvanus.

Vecuma grupā no 7 līdz 11 gadiem sniegtas 893 konsultācijas jeb 19%, bet jauniešiem vecuma grupā no 16 – 18 gadiem sniegtas 329 jeb 7% psiholoģisko konsultāciju. 1204 gadījumos jeb 26% zvanītāju vecums nav bijis zināms vai nosakāms.

Līdzīgi kā iepriekšējos mēnešos, uz uzticības tālruni zvanīja arī pieaugušie (vecāki, pedagogi, vecvecāki, speciālisti utt.), lai pārrunātu problēmas, kas saistītas ar bērnu audzināšanu, disciplinēšanu un drošību, piemēram, ko darīt, ja bērns izglītības iestādē cieš no vardarbības. Konsultāciju skaits, kas sniegts pieaugušajiem, sastāda 11% jeb 517 konsultācijas.

 2011. gada 1. ceturksnī zvanītājiem aktuālāko problēmu loks:

Viena no aktuālākajām zvanītāju problēmām joprojām bija saistīta ar vienaudžu attiecībām izglītības iestādēs - 356 gadījumos pusaudži stāstīja par attiecību problēmām ar vienaudžiem, savstarpējiem konfliktiem. Pusaudžus satrauca vienaudžu attieksme un problemātiskās savstarpējās attiecības, kuras nespēj saviem spēkiem atrisināt. 10 gadījumos zvanītāji bijuši liecinieki tam, ka skolā pusaudži izturas vardarbīgi viens pret otru, savukārt 16 gadījumos zvanītājs minējis, ka pats mēdzot izturēties vardarbīgi pret saviem skolas biedriem. 32 gadījumos saņemti zvani, kad pats skolēns stāsta par savām uzvedības problēmām skolā, vai arī šādos gadījumos vērsušies bērnu vecāki, jautājot, ko darīt?

71 gadījumos pusaudži minēja par fizisku vardarbību, 214 - emocionālu vardarbību, 6 - seksuālu vardarbību no skolas biedru puses. Piemēram, zvanītājs stāsta, ka klasesbiedrs starpbrīdī esot viņam spēris un uzspļāvis. Savukārt par attiecībām ar pedagogiem sniegtas 95 konsultācijas, bet 28 gadījumos skolēni minēja par piedzīvoto emocionālo vardarbību no pedagogu puses, 11 – fizisku vardarbību, 3 - seksuālu vardarbību.

Attiecību problēmas ar vienaudžiem (11) un pedagogiem (25) raksturīgas ne tikai izglītības iestādēs, bet arī aprūpes iestādēs, kur bērni nereti savā starpā nesatiek vai arī konfliktē ar pedagogiem, cieš no emocionālas un fiziskas vardarbības.

Viena no būtiskākajām sarunu tēma, kas satrauca zvanītājusi ir ģimene. Attiecības ar vecākiem satrauca 317 zvanītājus, par emocionālo vardarbību attiecībās ar vecākiem stāstīja 86 zvanītāji, fizisko vardarbību – 58 zvanītāji, bet 6 - par seksuālo vardarbību. 11 gadījumos bērni zvanījuši par problēmām audžuģimenēs.

Tāpat bērni stāstīja par savām grūtībām saistībā ar vecāku atkarības problēmām (30), kas vēl vairāk pastiprina vardarbības risku ģimenē.

Savukārt 18 gadījumos bērni bijuši vardarbības liecinieki savās ģimenēs, ka vecāki savā starpā izturas gan emocionāli, gan fiziski vardarbīgi. Bērni jūtas vainīgi, nobijušies un bezspēcīgi palīdzēt saviem vecākiem.

Būtiski, ka zvanītāji 21 gadījumā min situācijas par savu vecāku šķiršanos un jūtas vainīgi, ka mamma ar tēti savā starpā nespēj sadzīvot.  

Tāpat pieaudzis to zvanītāju skaits (21), kurus satrauca problēmas attiecībās ar vecvecākiem, kas pieskata savus mazbērnus. Šajās situācijās bērni min emocionālas un fiziskas vardarbības gadījumus.

Tam seko attiecību problēmas ar brāļiem un māsām – 95 konsultācijas. 26 gadījumos bērni stāsta par piedzīvoto fizisko vardarbību, bet 34 - par emocionālu vardarbību no brāļu un māsu puses. Savukārt par attiecību problēmām ar citiem radiniekiem bērni zvanījuši, lai runātu par fiziku un emocionālu vardarbību.

Jautājumos saistībā ar problēmām partnerattiecībās sniegtas 354 konsultācijas. Vairākums konsultācijas saistītas ar konfliktsituācijām partnerattiecībās. Zvanītāji runāja par saviem pārdzīvojumiem un vēlējās saņem psiholoģisku atbalstu. 55 konsultācijās zvanītāji minēja par piedzīvoto emocionālo vardarbību partnerattiecībās, 5 – par fizisku vardarbību, 5 - seksuālu vardarbību.

Tāpat zvanītājiem aktuāli bija jautājumi, kas saistīti ar draugiem. Tā kā bērni pavada daudz laika kopā ar saviem draugiem gan skolā, gan ārpus tās, tad līdz ar to arī pusaudži saskaras ar attiecību problēmām (354). 55 konsultācijās zvanītāji minēja par piedzīvoto emocionālo vardarbību, 5 - fizisku vardarbību, 5 - seksuālu vardarbību.

Savukārt 86 gadījumos zvanītāji minējuši gadījumus, kas saitīti ar citiem cilvēkiem. 22 konsultācijās zvanītāji minēja par piedzīvoto emocionālo vardarbību, 10 – fizisku, 9 – seksuālu vardarbību.

Seksuālo un reproduktīvo jautājumu klāstā, visbiežāk konsultācijas tika sniegtas seksuālās higiēnas jautājumos (45), par grūtniecības iestāšanos (20), par grūtniecības procesu (19),  seksuālo orientāciju (21), masturbēšanu (18), STS saslimšanas (2) un par kontracepciju (16). Tā kā pusaudžu vecumā zvanītājiem ir liela interese par dzimumattiecībām (80), tad nereti viņi sarunas laikā runā par savām seksuālajām fantāzijām (158). Kā arī 73 gadījumos tika pārrunāti citi jautājumi, kas saistīti ar seksuālām attiecībām.

2011. gada  1.ceturksnī bērni un pusaudži lūdza konsultācijas arī atkarības jautājumos. Lielākoties tie bija informatīvi jautājumi par atkarībām (25) un kā no tām atbrīvoties. Visbiežāk tika minēta alkohola atkarība (40). Nikotīna atkarības jautājumos sniegtas 36 konsultācijas, narkotiku - 12, datora atkarība – 12, toksisko vielu – 1. Zvanītāji visbiežāk savās sarunās par atkarību izraisošām vielām stāsta par vēlmi draugu kompānijā lietot alkoholu, nespēju pārtraukt smēķēšanu utt.

Tāpat 2011. gada 1. ceturksnī bērni un pusaudži lūdza psiholoģiskas konsultācijas arī jautājumos, kas saistītas ar zvanītāju psihosociālo, garīgo un fizisko veselību. Zvanītājiem bija jautājumi par cilvēka attīstības procesiem (96), piemēram, meitene jautā, ko darīt, ja viņai vēl neesot mēnešreizes.

107 gadījumos zvanītāji runā par pašvērtējuma trūkumu. Ar pašvērtējumu cieši saistītas ir problēmas arī par fizisko izskatu (52 konsultācijas).

Savukārt 403 gadījumos zvanītāji runā par saskarsmes grūtībām ar vienaudžiem, piemēram, kā uzsākt draudzību ar puisi, kurš simpatizē vai kā atvainoties savai draudzenei, kura ar viņu vairs nerunājot.

Pēc apkopotās informācijas redzams, ka bērni un pusaudži stāstījuši par savām veselības problēmām. 78 gadījumos zvanījuši bērni un pusaudži ar psihiskām saslimšanām, bet 44 gadījumos - ar fiziskām saslimšanām. Savukārt 5 bērni zvanījuši no ārstniecības iestādēm, kur jūtas garlaikoti un vientuļi. Savukārt 32 gadījumā zvanītāji konsultējušies par citiem jautājumiem, kas saistīti ar veselību.

2011. gada 1. ceturksnī tika fiksēti arī zvani, kas saistīti ar drošību internetā. Tika sniegtas 15 konsultācijas par jautājumiem, kas saistītas ar bērnu emocionālu pazemošanu internetā, 7 - pieaugušo pornogrāfiju, 1 - bērnu pornogrāfiju, 3 - zvanītāji snieguši informāciju par pedofilu aktivitātēm internetā, 3 - vardarbību vai ekstrēma satura materiāliem internetā, 3 - par naida kurināšanu internetā, kā arī 2 - par finanšu krāpniecību. Savukārt 14 gadījumos zvanītāji konsultējās par citiem jautājumiem, kas saistīti ar citiem interneta drošības jautājumiem. Piemēram, zvanītāja jautā, ko darīt, ja internetā kāds vīrietis atkārtoti aicinājis viņu izģērbties kameras priekšā?

Visvairāk bērnu sarunās bija saklausāmas tādas emocionālās problēmas kā apjukums (1474), bezspēcība (1146), bailes (899), aizvainojums (735), dusmas (706), izmisums (254). Bērnus un jauniešus satrauca arī kauna izjūta (328), vainas izjūta (306). 8 gadījumos zvanītājiem sarunas gaitā varēja konstatēt depresīvu garastāvokli (54) un trauksmi (588), 10 – gadījumos zvanītāji runāja par pašnāvību, 7- auto agresiju. 104 gadījumos bērni un pusaudži runājuši par zaudējuma izjūtu savā dzīvē, 57 - sērām. Piemēram, bērni min situācijas, kad ir zaudējuši kādu tuviniekiu vai iemīļotu mājdzīvnieku.

Kā arī 240 gadījumos bērni izjuta vientulību, nogurumu (162) un jutušies garlaikoti (542), kas liecina, ka bērniem rodas grūtības ar brīvā laika pavadīšanu. Sarunu laikā saklausāms, ka bērni pauž arī pozitīvas emocijas (566), piemēram, prieku, apmierinātību, gandarījumu, u.c.

Bērni un pusaudži 38 gadījumos lūguši konsultāciju par bērnu tiesībām. Savukārt 57 gadījumos - lūguši informāciju par uzticības tālruni, kā arī izteikuši pateicību par palīdzību (112). 67 gadījumos zvanītāji lūguši citu informāciju.

Par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta speciālisti 9 gadījumos sagatavoja vēstules bāriņtiesāmsociālajiem dienestiem un citām bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, 6 gadījumos nodeva informāciju VBTAI inspektoriem.

Uzticības tālruņa psihologi sniedza 16 bezmaksas klātienes konsultācijas bērniem, kuriem nebija iespējams saņemt psihologa konsultāciju dzīves vietā.

VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālruņa psihologi piedalījās 16 pārbaudēs kopā ar VBTAI inspektoriem, lai nodrošinātu bērnu tiesību un interešu ievērošanu izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādēs, aprūpes iestādēs (padziļinātās izpētes).

Kā arī VBTAI Krīzes komanda sniedza psiholoģisku palīdzību gan skolēniem (22), gan pedagogiem (3) kādas meitenes pašnāvības mēģinājuma gadījumā.

VBTAI psihologi 2011. gada 1. ceturksnī vadīja 8 radošās darbnīcas skolēniem:

§          „Kļūstam pieauguši un mācāmies veidot attiecības” (3)

§          „Es savā jaunajā pasaulē” (1)

§          „Pozitīva komunikācija interneta vidē” (4)

radošās darbnīcas speciālistiem:

§          „Pozitīvā disciplinēšana” (1) pedagogiem;

§          „Pozitīvas domāšana darbā un sadzīvē” (3) projekta „Draudzīga skola” izglītības iestāžu atbalsta personālam

§          „Kļūstam pieauguši un mācāmies veidot attiecības” (1) - apmācības VBTAI inspektoriem;

seminārus:

§          „Vardarbība: veidi, pazīmes un palīdzības sniegšana” (3) projekta „Draudzīga skola” izglītības iestāžu atbalsta personālam;

§          „Multidisciplinārās atbalsta sistēmas izveide vardarbības upuriem” (1) VBTAI inspektoriem;

2011. gada 1. ceturksnī – 8. februārī Drošākas interneta dienas ietvaros Uzticības tālrunī noritēja akcija „Drošība internetā”, kad bija iespēja konsultēties par personiskās drošības jautājumiem internetā. Uz zvaniem atbildēja “Net-Safe Latvia” Drošāk interneta centra speciālista Agnese Kriķe un divi jaunieši, kuri darbojas „Net-Safe Latvia” jauniešu padomē. Kopumā akcijas laikā speciālisti zvanītājiem sniedza 60 konsultācijas par interneta drošību.

2011. gada 1. ceturksnīt tika organizēta preses konference „Aktuālākās bērnu un jauniešu problēmas un to risinājumi”, kuras ietvaros tika prezentēti 2010. gada uzticības tālrunī saņemto zvanu problemātika, kā arī prezentēti jaunie VBTAI piedāvātie pakalpojumi, t.i., radošās darbnīcas bērniem un pedagogiem.

2011. gada 1. ceturksnī medijiem tika sniegtas 11 intervijas par dažādām tēmām, piemēram, interneta drošību, pedofilu aktivitātēm, zvanītāju aktuālākām problēmām 2010. gadā, par VBTAI piedāvātajiem jaunajiem pakalpojumiem skolēniem un pedagogiem, par VBTAI „Krīzes komandu”, kas izveidota, lai krīzes situācijās (dabas katastrofas, transporta negadījumi, nelaimes gadījumi masu pasākumos, ugunsgrēki, seksuāla vardarbība, laupīšana, fiziski ievainojumi, bērna nāve, pašnāvība, slepkavība, u.c.) sniegtu tūlītēju profesionālu psiholoģisko palīdzību cietušajiem.