Lai nodrošinātu vienotu pieeju bāriņtiesas veiktajām darbībām ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu un aizgādnībā esošo personu tiesību un interešu nodrošināšanā valstī, VBTAI ir izstrādājusi lietošanai veidlapas bāriņtiesu kompetencē esošajos jautājumos.

Veidlapu paraugi izstrādāti atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi" prasībām.

Bāriņtiesas darbā izmantojamās veidlapas lūdzam skatīt pielikumos.