Lai iepazītos ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma aktuālo versiju, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=49096

Lai iepazītos ar Bāriņtiesu likumu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=139369

Lai iepazītos ar Civillikuma pirmo daļu Ģimenes tiesības, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=90223

Lai iepazītos ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=68488

No š.g. 31. marta ir stājušies spēkā Civilprocesa likuma grozījumi, kas nosaka vienotu mehānismu, lai personu, pret kuru vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība vai ekonomiska kontrole, būtu iespējams aizsargāt ar pagaidu civiltiesiskiem līdzekļiem. Pagaidu aizsardzība paredz arī pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo apdraudētā persona, un aizliegumu atgriezties un uzturēties tajā, aizliegumu uzturēties tuvāk pat tiesas lēmumā noteikto attālumu no mājokļa, aizliegumu satikties, sazināties un kontaktēties ar apdraudēto personu utt.

Detalizētāku skaidrojumu par jaunajām likuma normām var lasīt Latvijas Vēstneša portālā Par Likumu un Valstihttp://lvportals.lv/print.php?id=261934

No š.g. 31. marta ir stājušies spēkā Civilprocesa likuma grozījumi, kas nosaka vienotu mehānismu, lai personu, pret kuru vērsta jebkāda fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai ekonomiska vardarbība vai ekonomiska kontrole, būtu iespējams aizsargāt ar pagaidu civiltiesiskiem līdzekļiem. Pagaidu aizsardzība paredz arī pienākumu varmākam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo apdraudētā persona, un aizliegumu atgriezties un uzturēties tajā, aizliegumu uzturēties tuvāk pat tiesas lēmumā noteikto attālumu no mājokļa, aizliegumu satikties, sazināties un kontaktēties ar apdraudēto personu utt.

Detalizētāku skaidrojumu par jaunajām likuma normām var lasīt Latvijas Vēstneša portālā Par Likumu un Valstihttp://lvportals.lv/print.php?id=261934

Sīkākai informācijai par Hāgas konvenciju par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu, izpildi un sadarbību attiecībā uz vecāku atbildību un bērnu aizsardzības pasākumiem lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=67818

Sīkākai informācijai par Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu tiesību piemērošanu lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=7164

Sīkākai informācijai par Eiropas konvenciju par nolēmumu atzīšanu un izpildi par bērnu aizbildnību un bērnu aizbildnības atjaunošanu lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=60411

Sīkākai informācijai par Hāgas 1961. gada 5. oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=13743

Lai iepazītos ar Iesniegumu likumu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=164501

Lai iepazītos ar Valsts sociālo pabalstu likumu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=68483