Bezmaksas tālrunis par sociālo atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem – 80700011 (pirmdienās  ceturtdienās plkst. 8.30-17.00, piektdienās plkst. 8.30-15.00 (arī krievu valodā).

bezmaksas talrunos

Безкоштовний телефон соціальної підтримки для громадян України-80700011 (понеділок-четвер з 8.30 до 17.00, по п'ятницях з 8.30 до 15.00 (також російською мовою) 

Kas var saņemt atbalstu? Kad var saņemt atbalstu?

Ukrainas civiliedzīvotājiem, saņemot pašvaldības sociālā dienesta izziņu par krīzes situāciju, ir tiesības uz atbalstu Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (EAFVP) darbības programmas ietvaros.

Ko var saņemt?

Viena persona trīs mēnešos var saņemt:

 • 2 pārtikas pakas;
 • 1 higiēnas un saimniecības preču paku;
 • 2 papildu bērnu pārtikas pakas, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā no 7 līdz 24 mēnešiem;
 • 1 papildu higiēnas preču paku, ja ģimenē ir mazi bērni vecumā līdz 2 gadiem.

Papildus tam ģimenes ar sākumskolas un pamatskolas vecuma bērniem var saņemt mācību piederumu paku.

EAFVP ietvaros darbojas zupas virtuves, kurās gatavās maltītes var saņemt bez izziņas (par nonākšanu krīzes situācijā) vai citu dokumentu uzrādīšanas.

Kur var saņemt atbalstu?

EAFVP atbalstu var saņemt vairāk nekā 470 vietās visā Latvijas teritorijā. Aktuālā informācija par atbalsta izdales vietām (tostarp zupas virtuvēm) un darba laikiem atrodama tīmekļvietnē www.atbalstapakas.lv

 

UA:

Хто може отримати підтримку? Коли можна отримати підтримку?

Цивільні жителі України, при отриманні у соціальній службі самоврядування довідки про кризову ситуацію, мають право на підтримку в рамках програми європейського фонду підтримки найбільш нужденних осіб (EAFVP)

Що можна отримати?

Одна особа за 3 місяці може отримати:

 • 2 пакети продуктів харчування;
 • 1 пакет засобів гігієни та господарських товарів;
 • 2 додаткові пакети дитячого харчування, якщо в сім'ї є маленькі діти віком від 7 до 24 місяців;
 • 1 додатковий пакет засобів гігієни, якщо в сім'ї є маленькі діти до 2 років.

Додатково сім'ї з дітьми початкового або основного шкільного віку можуть отримати пакет навчальних посібників.

В рамках EAFVP працюють супові кухні, приготовлену їжу яких можна отримати без довідки (про знаходження в кризовій ситуації) або пред'явлення інших документів.

Де можна отримати підтримку?

Підтримку EAFVP можна отримати більш ніж в 470 місцях по всій території Латвії. Актуальну інформацію про точки підтримки (включаючи безкоштовні супові кухні) і години роботи можна знайти на веб сайті www.atbalstapakas.lv

Ukrainas civiliedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas izmitināšanas vietas vai dzīvesvietas mājsaimniecībā lūgt piešķirt šādus pabalstus:

 • 109 euro pirmajai personai un 76 euro katrai nākamajai personai Ukrainas civiliedzīvotāja mājsaimniecībā
 • pabalstu krīzes situācijā
 • citu materiālu atbalstu vai sociālos pakalpojumus atbilstoši personas individuālajām vajadzībām.

Pirmos sešus kalendāra mēnešus Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību varēs saņemt bez materiālās situācijas izvērtēšanas.

 

UA:

Цивільні жителі України, в разі необхідності, мають право в соціальній службі самоврядування за місцем свого розташування або проживання в домашньому господарстві просити отримати таку допомогу:

 • 109 євро для першої особи і 76 євро для кожної наступної особи в домашньому господарстві цивільного жителя України
 • допомогу в кризовій ситуації
 • іншу матеріальну підтримку або соціальні послуги відповідно до індивідуальних потреб особи.

Перші шість календарних місяців цивільні жителі України зможуть отримати соціальні послуги та соціальну допомогу без оцінки матеріального становища. 

Kam ir tiesības strādāt?

Ukrainas civiliedzīvotājiem ir tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem - uz laiku līdz vienam gadam.

Kādi dokumenti ir nepieciešami?

Sākumā ir jānokārto nepieciešamie dokumenti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), lai saņemtu ilgtermiņa vīzu saistībā ar tiesībām uz nodarbinātību Latvijā.

Informācija saziņai ar PMLP: https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem.

Kur meklēt atbalstu darba meklēšanā?

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā informāciju par vakancēm, kā arī nodrošina sadarbību ar darba devējiem darba sameklēšanā.

NVA bezmaksas tālrunis Ukrainas civiliedzīvotājiem par nodarbinātības iespējām, NVA pakalpojumiem, bezdarbnieka statusa iegūšanu - 80 200 206

Kādu atbalstu varēs saņemt?

NVA nodrošina iespēju piedalīties pasākumos, kas sekmē darbā iekārtošanos, piemēram, karjeras konsultācijas, informācija par Latvijas darba tirgu, latviešu valodas kursi u.c.

Uzsākot darba attiecības, NVA izmaksās vienreizēju nodarbinātības uzsākšanas pabalstu vienas minimālās mēneša darba algas apmērā (500 euro).

Vai varēs strādāt bez latviešu valodas zināšanām?

Darba devējam būs atļauts nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju bez latviešu valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanai. Saziņas nodrošināšana darba pienākumu izpildei būs devēja atbildība.  

Izņēmumi atsevišķās profesijās

Ir paredzēti izņēmumi atsevišķām profesijām, piemēram, Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārstniecības personas varēs strādāt, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības par reglamentēto profesiju atzīšanu, bet tikai attiecīgajā specialitātē sertificēta speciālista vadībā, kura darba stāžs attiecīgajā specialitātē pēc ārstniecības personas sertifikāta iegūšanas ir ne mazāks kā pieci gadi. Māsas un māsas palīgi varēs strādāt reģistrētas māsas vadībā, kuras darba stāžs profesijā ir ne mazāks kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, ja tiks nodrošināta nepieciešamā saziņa (piemēram, ar tulka palīdzību).

 

UA

Якщо необхідна робота

Хто має право працювати?

 Цивільні жителі України мають право на працевлаштування без обмежень-на термін до одного року.

Які документи необхідні?

Спочатку необхідно впорядкувати необхідні документи в Управлінні справ громадянства та міграції (УСГМ) для отримання довгострокової візи у зв'язку з правом на працевлаштування в Латвії.

Інформація для зв'язку з УСГМ: https://www.pmlp.gov.lv/lv/informacija-ukrainas-pilsoniem.

Де шукати підтримку в пошуку роботи?

Державне агентство зайнятості (ДАЗ) надає інформацію про вакансії, а також забезпечує співпрацю з роботодавцями в пошуку роботи.

Безкоштовний телефон ДАЗ для цивільних жителів України про можливості працевлаштування, послуги ДАЗ, отримання статусу безробітного - 80 200 206

Яку підтримку можна отримати?

ДАЗ дає можливість брати участь у заходах, що сприяють працевлаштуванню, таких як консультації з питань кар'єри, інформація про латвійський ринок праці, курси латиської мови і т. д.

При вступі в трудові відносини, ДАЗ виплачує одноразову початкову допомогу в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати (500 євро).

Чи можна працювати без знання латиської мови?

Роботодавцю буде дозволено прийняти на роботу цивільного жителя України без знання латиської мови, якщо це не перешкоджає виконанню робочих обов'язків. Роботодавець буде нести відповідальність за забезпечення комунікації для виконання своїх робочих обов'язків.

Винятки в області окремих професій

Для деяких професій передбачені винятки, наприклад, цивільні жителі України зможуть працювати медпрацівниками, не враховуючи вимоги нормативних актів про визнання регламентованих професій, але тільки під наглядом сертифікованого фахівця, стаж роботи якого за відповідною спеціальністю після отримання сертифіката медпрацівника становить не менше п'яти років. Медсестри та помічники медсестер зможуть працювати під наглядом зареєстрованої медсестри з досвідом роботи за професією не менше п'яти років. Можна буде працевлаштуватися, якщо буде забезпечена необхідна комунікація (наприклад, за допомогою перекладача).

Ārkārtas aizbildnim par nepilngadīgo Ukrainas civiliedzīvotāju bez vecāku pavadības aprūpi pienākas atbalsts:

Atlīdzība par ārkārtas aizbildņa pienākumu pildīšanu

171 EUR mēnesī neatkarīgi no bērnu skaita

Pabalsts bērna uzturam mēnesī nedrīkst būt mazāks par:
215 EUR par bērnu līdz 7 gadu vecuma sasniegšanai
258 EUR par bērnu vecumā 7-18 gadu vecuma sasniegšanai

Pabalsts apģērba un mīkstā inventāra (piemēram, gultas veļas, segas, spilvena, matrača) iegādei

Atbilstoši pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajam apmēram, kāds noteikts audžuģimenē ievietotajiem bērniem (var aizvietot, izsniedzot apģērbu, apavus un citas bērnam nepieciešamas lietas)

Atbalsta saņemšanai ārkārtas aizbildnis iesniedz rakstisku iesniegumu pašvaldībā, kuras bāriņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par ārkārtas aizbildņa iecelšanu. Atbalstu izmaksā no šīs pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Pašvaldība var lemt par papildu nepieciešamo pakalpojumu piešķiršanu bērna sociālās situācijas uzlabošanai.

Pēc bērna pilngadības sasniegšanas pašvaldība pabalstu bērna uzturam turpina izmaksāt pašam bērnam līdz viņa 19 gadu vecuma sasniegšanai.

Atbalsta izmaksas pašvaldībai kompensē valsts.

 

UA

Підтримка надзвичайного опікуна

Надзвичайному опікуну за догляд за неповнолітнім цивільним жителем України без супроводу батьків покладається підтримка:

Винагорода за виконання обов'язків надзвичайного опікуна

171 євро на місяць незалежно від кількості дітей

Щомісячна допомога на утримання дитини не може бути меншою:

215 євро за дитину до 7 річного віку

258 євро за дитину віком від 7 до 18 років

Допомога на придбання одягу та м'якого інвентарю (наприклад, постільної білизни, ковдри, подушки, матраца)

Відповідно до розміру, передбаченого обов'язковими правилами самоврядування, яке визначено для дітей, поміщених в прийомну сім'ю (може бути Заміна видачею одягу, взуття та інших необхідних для дитини речей)

Для отримання підтримки, надзвичайний опікун подає письмову заяву до самоврядування, сирітський суд якої прийняв рішення про призначення надзвичайного опікуна. Підтримка виплачується з бюджету даного самоврядування.

Самоврядування може прийняти рішення про надання додаткових необхідних послуг для поліпшення соціального стану дитини.

Після досягнення дитиною повноліття, самоврядування продовжує виплачувати допомогу самій дитині до досягнення нею 19-річного віку.

Витрати на підтримку самоврядуванню відшкодовує держава.