2 cilvēki sadevušies rokās
bac

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ietvaros Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) īsteno:

4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.5. pasākumu "Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm" (turpmāk – pasākums)

 

PASĀKUMA MĒRĶIS

laikus identificēt bērnu uzvedības vai atkarību problēmu veidošanās risku un nodrošināt savlaicīgu un vajadzībām atbilstošu pakalpojumu un atbalsta sniegšanu uzvedības traucējumu un atkarību problēmu risināšanai.

 

PASĀKUMA MĒRĶA GRUPA

 • bērni ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku;
 • ģimenes ar bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku, tai skaitā audžuģimenes un aizbildņi;
 • speciālisti, kuru darbs ir saistīts ar atbalsta vai pakalpojumu nodrošināšanu bērniem vai ģimenēm ar bērniem;
 • bērna atbalsta speciālisti – centra darbinieki, kuri nodrošina atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām.

 

PASĀKUMA DARBĪBAS

Atbalsta sistēmas un pakalpojumu pieejamības izvērtēšana

 • atbalsta sistēmas un pakalpojumu pieejamības izvērtēšana un sabiedriskās domas izpēte;
 • atbalsta pakalpojumu kataloga izstrāde;
 • pašvaldībās pieejamā atbalsta pakalpojumu groza un ceļa kartes izstrāde.

Atbalsta pasākumu īstenošana

 • bērnu uzvedības vai atkarību problēmu agrīnu risku novērtēšanas sistēmas pilnveide;
 • bērna atbalsta speciālistu tīkla izveide;
 • psihoemocionālā atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku un viņu ģimenēm;
 • kompetences pilnveides programmas izstrāde un atbalsta pasākumi speciālistiem.

Multidisciplināra atbalsta pakalpojuma izstrāde un ieviešana

 • bērnu uzvedības vai atkarību problēmu agrīnu risku novērtēšanas sistēmas pilnveide;
 • bērna atbalsta speciālistu tīkla izveide;
 • psihoemocionālā atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām vai to attīstības risku un viņu ģimenēm;
 • kompetences pilnveides programmas izstrāde un atbalsta pasākumi speciālistiem.

Informēšanas pasākumi

 • par bērnu uzvedības un atkarības problēmu attīstības riskiem, to atpazīšanu;
 • par prevences un atbalsta pasākumiem bērniem, to likumiskajiem pārstāvjiem un audžuģimenēm;
 • par projekta aktivitāšu rezultātu izplatīšanu;
 • par aktuālām tēmām gan vecākiem (t.sk. audžuģimenēm, aizbildņiem), gan bērniem u.c.

IZMAKSAS

 

 

123

ĪSTENOŠANAS LAIKS

12.2023.

2

12.2029.

KONTAKTPERSONA:

Rita Paršova

Bērnu aizsardzības centra

Atbalsta pakalpojumu departamenta direktore

tālrunis 29465760, e-pasts: rita.parsova@bac.gov.lv