Rokasgrāmata izveidota, lai sekmētu vienotu un kvalitatīvu bāriņtiesu darbības praksi visā Latvijā, nodrošinot, ka bāriņtiesas visus lēmumus un darbības konkrētu lietu ietvars vērtē no bērna vislabāko interešu perspektīvas.

Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt bāriņtiesām metodisku atbalstu bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā, izskaidrojot normatīvo aktu prasības un sniedzot ieskatu bāriņtiesas darbībā dažādu situāciju, kas saistītas ar bērna tiesību aizsardzību, risināšanā.

Rokasgrāmata apkopo 25 Bērnu aizsardzības centra izveidotus metodiskos ieteikumus bāriņtiesām dažādos darbības aspektos. Rokasgrāmata sadalīta 6 sējumos, lai nodrošinātu tās ērtāku un pārskatāmāku lietošanu. Tā papildināta ar Latvijas Tiesnešu mācību centra metodisko materiālu bērna un aizgādnībā esošas personas mantisko interešu aizsardzībai un Resursu centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” sagatavotajiem ieteikumiem bāriņtiesas darbībai aizgādnības lietās.

Rokasgrāmatas bāriņtiesām satura izklāsts

1. sējums

 1. Bērna tiesības, tiesiskās intereses un brīvības;
 2. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām vardarbības pret bērniem novēršanai;
 3. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par aizgādības tiesību pārtraukšanu un pārtraukto aizgādības tiesību atjaunošanu;
 4. Gadījuma analīze;
 5. Vecāku un bērnu domstarpību izšķiršana.

2. sējums

 1. Metodiskie ieteikumi par bāriņtiesu atzinumu sagatavošanu pēc tiesas pieprasījuma;
 2. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par bērna nodošanu citas personas aprūpē un viesģimenes statusa piešķiršanu;
 3. Bāriņtiesas kompetence lēmumu pieņemšanā attiecībā uz valsts sociālo pabalstu izmaksu bērna faktiskajam aprūpētājam un audzinātājam;
 4. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par adopciju.

3. sējums

 1. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanā;
 2. Institūciju un ārpusģimenes aprūpētāja sadarbība, nodrošinot bērna saskarsmi ar bioloģisko ģimeni un citām bērnam tuvām personām;
 3. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par aizbildnību.

4. sējums

 1. Metodiskais materiāls bāriņtiesām par sadarbību ar Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem audžuģimeņu un specializēto audžuģimeņu jomā;
 2. Metodiskie ieteikumi par audžuģimeņu pilnvarošanu;
 3.  Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām un pašvaldības sociālajiem dienestiem par bāriņtiesas un sociālā dienesta speciālistu sadarbību;
 4. Bāriņtiesas darbība, ja saņemta informācija, ka izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;
 5. Vadlīnijas par pārstāvības nodrošināšanu nepilngadīgiem ārzemniekiem un patvēruma meklētājiem bez pavadības un iesaistīto iestāžu sadarbību;
 6. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par piekrišanu bērnu pārrobežu ievietošanai Latvijā sociālās rehabilitācijas vai korekcijas nolūkos.

5. sējums

 1. Par bāriņtiesu darba kvalitātes uzlabošanu un pašvērtējuma veikšanu bāriņtiesās;
 2. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas plānotās uzraudzības pārbaudes bāriņtiesās 2022. gadā un biežāk konstatētās nepilnības bāriņtiesu darbībā;
 3. Apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai (turpmāk - apliecība) izsniegšanas kārtība;
 4. Institūciju informēšana par bāriņtiesas pieņemtajiem lēmumiem;
 5. Metodiskie ieteikumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr.352 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” noteiktās oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" aizpildīšanai.

6. sējums

 1. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par lēmumu un sēdes protokolu izstrādi;
 2. Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par lēmuma pieņemšanu par bērna uzturēšanos brīvības atņemšanas iestādē kopā ar māti.

 

Rokasgrāmatas pielikumā:

 1. Bāriņtiesu prakses metodiskās vadlīnijas bērnu un aizgādnībā esošu personu mantisko interešu aizsardzībā, 2021;
 2. Metodiskais materiāls “Metodiskie ieteikumi bāriņtiesām par aizgādnības lietu jautājumiem”, 2022.