logo

Bērnu aizsardzības centrs īsteno Eiropas Savienības fonda Plus SAM 4.3.6.1. projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” (turpmāk – projekts) apakšdarbību “Speciālistu mācības, tai skaitā E-mācības”.

Apakšdarbības ietvaros laika posmā no 2024. gada 2. ceturkšņa līdz 2029. gada 3. ceturksnim Valsts administrācijas skola nodrošinās profesionālās kompetences pilnveides mācības bērnu tiesību aizsardzības jomā, pamatojoties uz:

  • Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 724 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju" 4.3.6.1. pasākuma "Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros" īstenošanas noteikumi”;
  • Ministru kabineta 2024. gada 16. aprīļa noteikumiem Nr. 241 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”;
  • 2024. gada 23. februārī starp centru un Valsts administrācijas skolu noslēgto sadarbības līgumu Nr. 4.1-4/13.

Valsts administrācijas skola organizēs mācības speciālistiem saskaņā ar sekojošām mācību programmām:

  • sākotnējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem (40 akadēmiskās stundas);
  • sākotnējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā notāriem, tiesu izpildītājiem, Bērnu aizsardzības centra un pašvaldību administratīvo komisiju amatpersonām (40 akadēmiskās stundas);
  • sākotnējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem (40 akadēmiskās stundas);
  • kārtējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem, notāriem, tiesu izpildītājiem, Bērnu aizsardzības centra un pašvaldību administratīvo komisiju amatpersonām (24 akadēmiskās stundas);
  • kārtējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem (24 akadēmiskās stundas);
  • kārtējā profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā bāriņtiesu priekšsēdētājiem, bāriņtiesu priekšsēdētāju vietniekiem un locekļiem (24 akadēmiskās stundas);
  • profesionālās kompetences pilnveides programma vadības jautājumos ārpusģimenes aprūpes iestāžu vadītājiem, bāriņtiesas priekšsēdētājiem, bāriņtiesas priekšsēdētāju vietniekiem, bāriņtiesas struktūrvienību vadītājiem, Bērnu aizsardzības centra vadītājam, tā vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem, ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru vadītājiem, to vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem (24 akadēmiskās stundas).

Ar mācību programmu un to mācību metodiku paraugiem var iepazīties Bērnu aizsardzības centra tīmekļvietnes sadaļā Speciālistu mācības.