bac

Materiālu mērķis ir vienotas izpratnes radīšana par supervīzijas pakalpojumu nodrošināšanu bāriņtiesu amatpersonām, t.sk. pakalpojuma sniedzēja izvēli, norēķinu veikšanu, nepieciešamās informācijas apkopošanu un pārskatu sagatavošanu reizi ceturksnī, kā arī veikto izmaksu attiecināšanu kompensācijas saņemšanai.

Supervīziju kompensācijas tiks veiktas no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam Eiropas Sociālā fonda Plus pasākuma 4.3.6. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku, tostarp vistrūcīgāko un bērnu, sociālo integrāciju” 4.3.6.1. pasākuma „Speciālistu, kuru profesionālā darbība saistīta ar bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanu, profesionālās kvalifikācijas pilnveide un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reorganizācijas ietvaros” projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” budžeta.

Supervīziju organizēšanai un kompensācijas saņemšanai pieejamie materiāli:

Informatīvie materiāli:

Parauga veidlapas tirgus izpētes veikšanai:

Obligāti izmantojamās veidlapas supervīzijas kompensācijas saņemšanai:

Kontaktpersona:

Ieva Sedola

Bērnu aizsardzības centra

Kompetenču pilnveides nodaļas konsultante administratīvajos jautājumos

tālrunis  27337754, e-pasts  ieva.sedola@bac.gov.lv