Lai sabiedrības rīcībā būtu informācija par būtiskākajām tendencēm bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesību un interešu aizsardzībā tādos bāriņtiesu darbības virzienos kā aizgādības tiesību pārtraukšana un atjaunošana vecākiem, bērnu ārpusģimenes aprūpe, bērnu nodošana citas personas aprūpē, aizgādnība, kā arī bāriņtiesu lietvedībā esošo lietu skaits un lēmumi, Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) nodrošina oficiālās bāriņtiesu statistikas apkopošanu.

Atbilstoši 2017. gada 20. jūnijā MK noteikumiem Nr.352 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību", centrs apkopo bāriņtiesu iesniegtajās veidlapās iekļauto informāciju un līdz kārtējā gada 1. aprīlim datu kopsavilkumu ievieto centra mājas lapā sadaļā “Oficiālā bāriņtiesu statistika” un nodrošina datu ievadi Oficiālās statistikas portālā (https://stat.gov.lv/lv). Statistikas portālā no pārskatu datu kopām ir iespēja izveidot laikrindas, kuras ir salīdzināmas vairāku gadu periodā, kā arī pieejami to metadati.

Lai respondenti aizpildītu veidlapas precīzi, ir sagatavoti un bāriņtiesām pieejami metodiskie ieteikumi “Metodiskie ieteikumi Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumos Nr.352 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” noteiktās oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" aizpildīšanai”, kas pieejami Rokasgrāmatā bāriņtiesām, 5. Sējumā. Ieteikumi tiek atjaunoti vai papildināti pēc nepieciešamības. Katra gada janvāra sākumā respondentiem tiek izsūtīts atgādinājums par nepieciešamību nodrošināt bāriņtiesu oficiālās statistikas iesniegšanu, papildinot ar informāciju par pieejamo metodoloģiju.