Jaunumi

Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) izstrādājis un apstiprinājis darba devēju organizēto mācību  programmu satura paraugu.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 241 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 11. punktu, kas nosaka, ka darba devēju organizēto mācību programmu izstrādā centrs un pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju apstiprina centra vadītājs (https://likumi.lv/ta/id/351326-noteikumi-par-kartibu-kada-apgustamas-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu).

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā speciālisti apgūst, piedaloties darba devēja organizētajās mācībās vai kompetences pilnveides programmā, ja speciālists atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas 20. punktam ir persona, kuras pieņemtais pārvaldes lēmums, faktiskā rīcība vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšana skar vai var skart bērna tiesības un tiesiskās intereses.

Ar darba devēju organizēto mācību  programmu satura paraugu var iepazīties, lejuplādējot pielikumu.