Informācija presei Jaunumi Preses relīze

Bērnu aizsardzības centrs ir sagatavojis un apstiprinājis profesionālo kompetences pilnveides programmu vadības jautājumos bērnu tiesību aizsardzības jomā šādām mērķa grupām atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas:

    • 1. punktā noteiktajiem ārpusģimenes aprūpes iestāžu (valsts un pašvaldību bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu) vadītājiem;
    • 2. punktā noteiktajiem bāriņtiesas priekšsēdētājiem, bāriņtiesas priekšsēdētāju vietniekiem, bāriņtiesas struktūrvienību vadītājiem;
    • 15. punktā noteiktajam Bērnu aizsardzības centra vadītājam, tā vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem;
    • 20. punktā noteiktajiem ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru vadītājiem, to vietniekiem un struktūrvienību vadītājiem.
  • Lai saņemtu mācību noslēguma pārbaudes darbus un sagatavotās prezentācijas pasniedzējiem, lūgums sazināties ar Bērnu aizsardzības centra Kompetenču pilnveides nodaļas vadītāju Natāliju Aprāni (natalija.aprane@bac.gov.lv) vai Kompetenču pilnveides nodaļas konsultanti administratīvajos jautājumos Initu Litiņu - Bērziņu (inita.litina-berzina@bac.gov.lv).

Ar profesionālās kompetences pilnveides programmu vadības jautājumos bērnu tiesību aizsardzības jomā un tās mācību metodiku var iepazīties, lejuplādējot pielikumu: