Jaunumi

Bērnu aizsardzības centrs (turpmāk – centrs) Eiropas Savienības fonda Plus projekta “Profesionālās kvalifikācijas pilnveide bērnu tiesību jautājumos un bērnu likumisko pārstāvju atbildības stiprināšana” ietvaros ir izstrādājis un apstiprinājis sākotnējo profesionālās kompetences pilnveides programmu paraugus 40 akadēmisko stundu apjomā un to mācību metodikas:

  1. Profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā notāriem, tiesu izpildītājiem, Bērnu aizsardzības centra un pašvaldību administratīvo komisiju amatpersonām;
  2. Profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā tiesnešiem, prokuroriem, advokātiem;
  3. Profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Valsts policijas un pašvaldības policijas darbiniekiem;
  4. Profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Ieslodzījumu vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta un Sociālās korekcijas izglītības iestādes darbiniekiem;
  5. Profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem;
  6. Profesionālās kompetences pilnveides programma speciālo zināšanu apguvei bērnu tiesību aizsardzības jomā Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta pirmās daļas 1., 3., 4., 8., 10., 12., 13., 16. punktā minētajiem speciālistiem.

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 16. aprīļa noteikumu Nr. 241 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūstamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” 11. punktu, kas nosaka, ka kompetences pilnveides programmu paraugus un to metodikas atbilstoši speciālistu profesionālās darbības jomai, kā arī darba devēju organizēto mācību programmu izstrādā centrs un pēc saskaņošanas ar Labklājības ministriju apstiprina centra vadītājs (https://likumi.lv/ta/id/351326-noteikumi-par-kartibu-kada-apgustamas-specialas-zinasanas-bernu-tiesibu-aizsardzibas-joma-so-zinasanu-saturu-un-apjomu).

 • Lai saņemtu E-moduli (pamatinformāciju par bērnu tiesību jomu visām mērķa grupām kā vienotu tiešsaistes platformu - SCORM 1.2. pakotni ievietošanai izglītības iestāžu e-mācību vidē), mācību noslēguma pārbaudes darbus un sagatavotās prezentācijas pasniedzējiem, lūgums sazināties ar Bērnu aizsardzības centra Kompetenču pilnveides nodaļas vadītāju Natāliju Aprāni (natalija.aprane@bac.gov.lv) vai konsultanti administratīvajos jautājumos Initu Litiņu Bērziņu (inita.litina-berzina@bac.gov.lv).

Ar sākotnējo profesionālās kompetences pilnveides programmu paraugiem 40 akadēmisko stundu apjomā un to mācību metodikām var iepazīties, lejuplādējot pielikumus.