Nodibinājums “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” pēc Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pasūtījuma veicis pētījumu (vadlīnijas) “Starpinstitūciju sadarbība bērnu tiesību aizsardzībai pašvaldībās”. Pētījums izpildīts un finansēts, pamatojoties uz prioritārā pasākuma “Sociāla rakstura institūcijām kapacitātes stiprināšanai un sociālām programmām bērnu tiesību aizsardzības jomās un ar šiem pasākumiem saistīto IT sistēmu pielāgošanai” apakšpasākuma “Bērnu tiesību aizsardzības funkcijas nodrošināšana un kvalitātes paaugstināšana, sekmējot bez vecāku aprūpes palikušu bērnu nonākšanu ģimeniskā vidē” īstenošanas vajadzībām veikto tirgus aptauju par vadlīniju izstrādi saistībā ar 2019. gadā sadarbībā ar Latvijas tiesnešu mācību centra ekspertiem veikto izvērtējumu par sadarbības bērnu tiesību aizsardzībā Ministru kabineta 2017. gada 12. septembra noteikumu Nr.545 “Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā” ieviešanas praksi, sadarbības grupu darbības efektivitāti dažādās pašvaldībās, tostarp sadarbībā ar valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām un tās rezultātā noslēgto līgumu starp Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju un Latvijas Tiesnešu mācību centru. Pētījuma autori ir Gatis Litvins un Ilona Kronberga.

Bērna tiesību aizsardzības likumā ir noteikti daudzi amati un institūcijas, kam bērna tiesību aizsardzības jomā ir dažāda veida pienākumi, kas noteikti tiesību normās. Praksē ir speciālisti, kuri bērnu tiesību jomā veic dažādus pienākumus, tāpēc darbam bērnu tiesību aizsardzībā ir multidisciplinārs un starpinstitucionāls raksturs – problēmu risināšana noris veiksmīgāk, ja starp izglītības iestādēm, pašvaldību institūcijām un vietējām nevalstiskajām organizācijām ir izveidojies sadarbības modelis, kas sniedz iespēju ikdienas profesionālo pienākumu veikšanai piesaistīt vairāk resursu, nekā pierasts.

Starpinstitūciju sadarbības veicināšanā liela loma ir pašvaldībām. Tieši pašvaldība ir tā, kas visvairāk saistīta ar bērnu ikdienu, nodrošinot dažādus pakalpojumus bērniem un ģimenēm viņu dzīves vietā. Minētā dēļ šo vadlīniju mērķa grupa ir tieši pašvaldību profesionāļi, kas veic savus pienākumus starpinstitūciju sadarbības formā, kā arī citi bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītie valsts iestāžu un nevalstiskā sektora speciālisti.

Metodiskajās vadlīnijās sniegtas atbildes uz dažādiem jautājumiem, kas ir aktuāli, strādājot ar bērnu tiesību aizsardzības jomā. Atbildes sniegs praktisku izpratni par spēkā esošo tiesību normu piemērošanu, rīcības modeļus starpinstitūciju sadarbības grupu izveidei, darba organizācijai un pilnveidei, praktiskus padomus sadarbības grupas nolikuma izstrādei, informāciju par Latvijas novados un citās valstīs aprobētajām pieejām bērnu tiesību aizsardzības jomā, saiknes papildu informācijas avotiem utt.