lv_id_eu

Labklājības ministrija sadarbībā ar padotības iestādēm, tajā skaitā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” ietvaros labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju darbības efektivitātes un pakalpojumu sniegšanas uzlabošanai īsteno projektu „Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija".

Lasīt vairāk: https://www.lm.gov.lv/lv/projekts/labklajibas-nozares-informacijas-un-komunikacijas-tehnologiju-centralizacija

Informācija sākotnēji publicēta 2018. gada 23. aprīlī.