Lai iepazītos ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas nolikumu, lūdzam sekot saitei: https://likumi.lv/ta/id/325955-valsts-bernu-tiesibu-aizsardzibas-inspekcijas-nolikums

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=202845

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā piešķir un izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=202717

Lai iepazītos ar Audžuģimenes noteikumiem, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=202947

Lai iepazītos ar Noteikumiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu samaksas kārtību un apmēru, lūdzam seko saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=265120

Lai iepazītos ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 407 "Kārtība, kādā bērnus var iesaistīt aktivitātēs (pasākumos), kas saistītas ar ārējā izskata demonstrēšanu", lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=191771

Lai iepazītos ar Bāriņtiesas darbības noteikumiem, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=150736

Lai iepazītos ar Noteikumiem par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=121592

Lai iepazītos ar Noteikumiem par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=265516

Lai iepazītos ar Kārtību, kādā bērni šķērso valsts robežu, lūdzam sekot saitei

https://likumi.lv/doc.php?id=214902