Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Naturalizācijas pārvalde veic pasākumu kopumu ar mērķi paplašināt Latvijas pilsonības iegūšanas pieejamību sociāli mazaizsargātām personām, t.sk. nepilngadīgajiem bērniem – nepilsoņiem.

Pašreiz Latvijā dzīvo 4,9 tūkst. bērnu vecumā līdz 15 gadiem, kuriem nav Latvijas pilsonības. Tajā skaitā ir vairāki simti bērnu, kuru vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības.

Saskaņā ar Pilsonības likuma 3.panta otro daļu, bērns, kurš nav atzīts par Latvijas pilsoni saskaņā ar šā panta pirmo daļu, atzīstams par Latvijas pilsoni līdz 15 gadu vecuma sasniegšanai, pamatojoties uz viena vecāka iesniegumu, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1)      bērns pirms tam visu laiku bijis bezvalstnieks vai nepilsonis;

2)      bērna pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā;

3)      abi bērna vecāki ir bezvalstnieki vai nepilsoņi;

4)      tā vecāka pastāvīgā dzīvesvieta, ar kuru kopā bērns dzīvo, ne mazāk kā pēdējos piecus gadus ir Latvijā (personai, kura Latvijā ieradusies pēc 1992.gada 1.jūlija, piecu gadu termiņš tiek skaitīts no pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanas dienas).

Gadījumos, kad bērnu – nepilsoņu vecākiem pārtrauktas aizgādības tiesības, iesniegumu par bērna atzīšanu par Latvijas pilsoni var iesniegt tā aizbildnis.

Lai informētu aizbildņus par viņu tiesībām reģistrēt Latvijas pilsonību nepilsoņu vai bezvalstnieku bērniem vecumā līdz 15 gadiem, Pārvaldes Naturalizācijas pārvalde ir sagatavojusi informatīvo lapu (pielikumā).