LATVIJAS REPUBLIKAS BĒRNU UN ĢIMENES LIETU MINISTRIJA

 

BĀRIŅTIESU UZRAUDZĪBAS UN METODISKĀS VADĪBAS DEPARTAMENTS

 

Basteja bulvāris 14, Rīga, LV-1050, tālrunis: 7356497, fakss: 7356464, e-pasts: pasts@bm.gov.lv

 

Rīgā ____________________ Nr. ___________________ 

 

Bāriņtiesas priekšsēdētājam 

 

Par bāriņtiesas lietvedībā esošo

lietu nodošanas - pieņemšanas aktu

Bērnu un ģimenes lietu ministrijas Bāriņtiesu uzraudzības un metodiskās vadības departaments (turpmāk - departaments), īstenojot ārējos normatīvajos aktos noteikto kompetenci, ir konstatējis, ka atsevišķos gadījumos bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas (turpmāk - lietas) tiek nodotas un attiecīgi pieņemtas, neveicot lietu pārbaudi, kā arī lietas netiek uzskaitītas. Tādējādi veidojas situācija, ka nodotas tiek normatīvajiem aktiem neatbilstošas lietas, vai arī atsevišķas lietas netiek nodotas vispār, līdz ar to pastāv iespēja, ka netiks pilnvērtīgi nodrošinātas bērnu un citu rīcībnespējīgo personu tiesības un intereses.

Vēršam uzmanību, ka lietu nodošanas - pieņemšanas gaitā ir būtiski pārbaudīt, vai tiek nodotas visas lietas, kuras ir ierakstītas bāriņtiesas, kura lietas nodod, lietu reģistros un lietu reģistrācijas žurnālos, kā arī pārliecināties, vai lietas iekārtotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ja kāda lieta netiek nodota, piemēram, lietas oriģināls nodots izmeklēšanas iestādei, tas jāfiksē un jānorāda lietu nodošanas - pieņemšanas aktā.

Ievērojot minēto, kā arī pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto kompetenci, departaments ir izstrādājis bāriņtiesas lietu nodošanas - pieņemšanas akta paraugu. Ierosinām turpmāk lietu nodošanas - pieņemšanas gadījumos, piemēram, apvienojot bāriņtiesas, mainoties bāriņtiesas priekšsēdētājam, īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, izmantot minēto akta paraugu lietu nodošanas - pieņemšanas akta noformēšanai. 

Departamenta direktore                                                                                   V.Gluščenko