Tieslietu ministrijā (turpmāk tekstā – ministrija) 2010. gada 9. martā saņemta vēstule no Anglijas un Velsas Centrālās iestādes Padomes 2003. gada 27. novembra Regulas (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu (turpmāk tekstā – Regula Nr.2201/2003) ietvaros, kurā informēts par turpmāko kārtību informācijas pieprasīšanai attiecībā uz personu dzīves apstākļu pārbaudi viņu dzīvesvietā Anglijā, Apvienotajā Karalistē.

Attiecībā uz minētajiem lūgumiem līdz šim bāriņtiesas Latvijā, pamatojoties uz Regulas 55. pantu, kas paredz sadarbību starp valstu centrālajām iestādēm informācijas apmaiņā par situāciju, kādā ir bērns, ar Latvijas Centrālās iestādes starpniecību bija lūgušas Anglijas kompetentās iestādes veikt dzīves apstākļu pārbaudi personu dzīvesvietā Anglijā vai noskaidrot bāriņtiesu interesējošos jautājumus bērna aizgādības tiesību un aizbildnības lietās.

Anglijas un Velsas Centrālā iestāde informē, ka Anglijā un Velsā sociālie dienesti nodarbojas tikai ar bērnu tiesību un interešu aizsardzības jautājumiem un netiek iesaistīti aizgādības un aizbildnības jautājumu risināšanā. Ar bērnu aizgādības jautājumiem nodarbojas Bērnu un ģimenes tiesas konsultatīvais un atbalsta dienests (Children and Family Court Advisory and Support Service – „Cafcass”), kurš sniedz bērnu un ģimenes tiesai ziņojumus par bērnu aizgādības jautājumiem un gatavo ziņojumus par bērnu aizgādības jautājumiem arī ārvalstu tiesām saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (EK) Nr.1206/2001 par dalībvalstu tiesu sadarbību pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (turpmāk tekstā – Regula Nr.1206/2001).

Anglijas un Velsas Centrālā iestāde informē, ka dot uzdevumu „Cafcass” sagatavot ziņojumu Latvijas bāriņtiesai attiecībā uz situāciju, kādā ir bērns, vai noskaidrot informāciju privātu aizgādības vai aizbildnības jautājumu risināšanai ir kompetentās Anglijas vai Velsas tiesas kompetence, savukārt tiesai šādus lūgumus var nosūtīt Centrālā iestāde Regulas Nr.1206/2001 ietvaros.

Līdz ar to, bāriņtiesām turpmāk, lai iegūtu informāciju šādos gadījumos, attiecībā uz Anglijas un Velsu pieprasījumi būs jānoformē, izmantojot pierādījumu iegūšanas mehānismu, aizpildot veidlapu A – saskaņā ar Regulas Nr.1206/2001 noteikumiem.

Informējam, ka minētā veidlapa ir atrodama Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla civillietās un komerclietās oficiālajā mājas lapā: http://ec.europa.eu/civiljustice/ sadaļā – Eiropas Tiesiskās sadarbības atlants/Pierādījumu iegūšana.

Vienlaikus lūdzam rast iespēju aizpildīt norādīto veidlapu angļu valodā, apliecināt ar kompetentās personas parakstu un apstiprināt ar bāriņtiesas ģērboņzīmogu, un pēc tiesiskās palīdzības lūguma noformēšanas lūdzam to nosūtīt Tieslietu ministrijas Tiesiskās sadarbības departamentam tālākai izpildei.

Regulas Nr.2201/2003 55.panta ietvaros attiecībā uz Angliju un Velsu varēs pieprasīt informāciju tikai bērnu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos, t.i. gadījumos, kad apdraudēta bērna drošība.

Papildus vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šāda kārtība attiecināma tikai un vienīgi uz Angliju un Velsu, sadarbībai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm paliek līdzšinējā kārtība, kad informācija attiecībā uz bērna dzīves apstākļu noskaidrošanu, privātiem aizgādības vai aizbildnības jautājumiem joprojām tiek pieprasīta Regulas Nr.2201/2003 55.panta ietvaros.

 Informāciju sagatavoja:

Agris Skudra

Tieslietu ministrijas

Tiesiskās sadarbības departamenta

Bērnu lietu sadarbības nodaļas vadītājs

Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536

Tālrunis: 67036836

E-pasts: Agris.Skudra@tm.gov.lv