http://www.likumi.lv/wwwraksti/2015/045/BILDES/N187_1.PIEL/3.JPG

Eiropas Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas periodā
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) īsteno

projektu Nr. 9.2.1.3./16/I/001 „Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”

MĒRĶIS

Pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē, paaugstinot speciālistu profesionalitāti un darba efektivitāti, kā arī nodrošināt sabiedrības izglītošanu par vardarbību.

MĒRĶA GRUPA

Bērni līdz 18 gadiem (neieskaitot), t.sk. bērni ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem

Bērnu līdz 18 gadu (neieskaitot), t.sk. bērnu ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, likumiskie pārstāvji vai aprūpētāji

Valsts un pašvaldību speciālisti darbam ar ģimenēm ar bērniem

Citi Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie speciālisti, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, izņemot speciālistus, kuru profesionālā darbība ir apturēta vai kuri ir atstādināti no darba vai amata pienākumu izpildes

 

DARBĪBAS

Konsultatīvā atbalsta sistēmas izstrāde un ieviešana

 • Konsultatīvās nodaļas izveide VBTAI;
 • VBTAI vajadzībām pielāgotas  Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas izveide;
 • Konsultatīvā atbalsta sniegšana

 

Bērnu tiesību aizsardzības un vardarbības ģimenē ar bērniem prevencijas  pasākumi

 • profesionālās kvalifikācijas pilnveides izglītības programmu un apmācību metodoloģiju un zināšanu pilnveides izglītības programmu un apmācību metodoloģiju izstrāde un aprobēšana;
 • speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jomā apmācība;
 • informēšanas pasākumi sabiedrības izpratnes maiņai attiecībā uz vardarbību ģimenē;
 • iedzīvotāju aptaujas veikšana par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē

 

REZULTĀTI

 • Izveidota Konsultatīvā nodaļa;
 • Izstrādātas atbalsta programmas 1640 bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem;
 • Sniegtas rekomendācijas bērnu uzvedības korekcijai 3690 speciālistiem un bērnu ar saskarsmes grūtībām likumiskajiem pārstāvjiem, vai aprūpētājiem;
 • īstenots 1 konsultatīvā atbalsta izmēģinājumprojekts, kura ietvaros ir:
  • nodrošinātas 8499 (astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit deviņas) ģimenes psihoterapijas konsultāciju stundas ģimenēm ar bērniem līdz 18 gadiem (neieskaitot);
 • izstrādātas vismaz 4 zināšanu pilnveides izglītības programmas (24 stundu apjomā) un vismaz 4 apmācību metodoloģijas;
 • izstrādātas  vismaz 4 profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (40 stundu apjomā) un  vismaz 4 apmācību metodoloģijas;
 • 6 776 speciālisti paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā;
 • izstrādāta un VBTAI tīmekļvietnē ievietota interaktīva spēle vardarbības ģimenē ar bērniem atpazīšanai un mazināšanai;
 • izstrādāts un ieviests informēšanas pasākumu plāns jaunizveidotās interaktīvās spēles popularizēšanai;
 • veikta iedzīvotāju aptauja par sabiedrības attieksmes maiņu attiecībā uz vardarbību ģimenē.

 

SADARBĪBAS PARTNERIS

 

 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

 

 

IZMAKSAS

KN izmaksas