DAGR projekts
ESF logo 2022

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanā.

Projekta virsmērķis

Informācijas apmaiņas un sadarbspējas uzlabošana valsts pārvaldē, kā arī datu pieejamības nodrošināšana ar garantētiem piekļuves laikiem. Īstenojot projektu, valsts pārvaldei tiks nodrošinātas iespējas apkopot potenciāli visu valsts iestāžu datus vienotā datu izplatīšanas platformā, kuru datu patērētāji varēs izmantot, lai izgūtu reāla laika datus no avotu sistēmām.

Projekta mērķi:

 1. Nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu (DAGR), lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju;
 2. Izstrādāt pašapkalpošanās sistēmu datu atļauju piešķiršanai datu devēja un datu saņēmēja datu aprites pārvaldībai, lai nodrošinātu caurspīdīgu datu saņēmēja un datu devēja atļauju izsniegšanas un saņemšanas procesa pārvaldību un vienošanās slēgšanu sistēmā, ar ko iespējot vai atspējot piekļuves DAGR datu izplatīšanas pakalpei līdz atribūtu līmenim;
 3. Izveidot vienotu datu aprites auditēšanas mehānismu;
 4. Izveidot risinājumu, kas nodrošinās atbalstu mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldībai;
 5. Pilnveidot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS), lai to izmantotu kā integrētu datu vidi teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādei;
 6. Nodrošināt VIRSIS pilnveidošanu atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām;
 7. Pilnveidot Ģeoportālu, mazinot kiberdrošības riskus un uzlabojot tā lietojamību;
 8. Nodrošināt vienotu Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas izveidošanu, tādējādi nodrošinot zemes dzīļu informācijas elektronisku pieejamību un automatizētu atlasi. 

Projekta galvenā darbības

Projektā tiks īstenotas šādas galvenās darbības:

1. Projekta vadība, īstenojot projekta darbības noteikta budžeta un laika ietvaros, tādējādi nodrošinot projekta mērķu un rezultātu sasniegšanu.

2. Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde. Valsts reģistriem un informācijas sistēmām, pieslēdzoties pie DAGR, tiks nodrošināta vienota, centralizēta, augstai datu pieprasījumu apstrādes veiktspējai optimizēta datu izplatīšanas platforma.

3. Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde. Tiks izveidots risinājums, kas nodrošinās pilnu finansējuma pārvaldības dzīvesciklu no klienta iesnieguma iesniegšanas līdz beigu atskaites apstiprināšanai un projekta slēgšanai, kur dati starp lietvedības un grāmatvedības sistēmām tiek koplietoti un atkalizmantoti.

4. TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija. TAPIS pilnveide nodrošinās teritoriālo plānojumu procesu elektronizācijas līmeņa celšanu, tādējādi pilnībā atsakoties no šā brīža manuālas pieejas, kā saskaņot dokumentāciju starp ieinteresētajām pusēm. Papildu tiks pilnveidoti lietotāja atbalsta procesi, tādējādi būtiski atslogojot sistēmas ikdienas uzturēšanas administrēšanu.

5. VIRSIS pilnveide nodrošinās IKT arhitektūras pārvaldību un valsts pārvaldes vajadzību un VIRSIS papildinājumu izstrāde - Pieteikumu vadības sistēma dažādu veidu ar starpiestāžu IKT pakalpojumiem un valsts pārvaldes IKT resursiem saistītu pieteikumu pieņemšanai un apstrādei.

6. Ģeoportāla uzlabojumi paredz aizvietot esošās maksas/licencētās tehnoloģijas ar atvērtā koda bezmaksas tehnoloģijām un atvērtajiem standartiem, ne tikai lai samazinātu uzturēšanas izdevumus, bet arī atvieglotu uzturēšanu un paplašinātu potenciālo piegādātāju un uzturētāju loku. 

7. Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas pilnveide, lai nodrošinātu Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platformas elektronisko versiju, kur strukturizētā veidā glabājas gan ieskenēti papīra materiāli, gan pievienojami esošie un no jauna ienākošie elektroniskie pārskati.

8. Projekta publicitāte, īstenojot obligātos publicitātes pasākumus, nodrošinot informatīva plakāta izvietošanu un informācijas par projektu publicēšanu tīmekļvietnēs.

Projekta iznākumi:

1. Pilnveidoti/ izveidoti 19 darbības procesi;

2. Izveidotas vai ieviestas 6 platformas, tai skaitā izveidotas divas jaunas platformas DAGR un MAP, pilnveidotas četras platformas – TAPIS, VIRSIS, Ģeoportāls un Valsts ģeoloģijas fondu informācijas digitalizācijas platforma.

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) DAGR projekta ietvaros nodrošinās DAGR, MAP un VIRSIS izvietošanu un tehnisko uzturēšanu LNB infrastruktūras konteinerizācijas risinājumā, tai skaitā nodrošinās arī skaitļošanas pakalpojumus, rezerves kopēšanu, datu pārraides tīkla un ugunsmūra pakalpojumus, kā arī konfigurēšanas darbus (izņemot sistēmas biznesa konfigurēšanu), ieviešanas atbalstu, laidienu un kļūdu labojumu piegāžu uzstādīšanu, automātisko testu izpildi, manuālu un automātisku uzraudzību, lietojumu administratora atbalstu (izņemot lietotāju atbalsts).

Papildus projekta iznākuma rādītajiem projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegti šādi rādītāji:

1. Izstrādāta pašapkalpošanās sistēma datu atļauju piešķiršanai.

2. Īstenota projekta publicitāte (informatīvie plakāti (13 gab.), aktuāla informācija par projekta īstenošanu ievietota www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv/, https://www.lnb.lvhttps://www.riga.lv/lv, https://videscentrs.lvgmc.lv/ tīmekļvietnēs (13 gab.).

Projekta izmaksas

Projekta kopējais plānotais finansējuma apjoms ir 6 015 518,77, no kā 5 113 190,95 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir no 2021. gada 28. maija līdz 2023. gada 27. decembrim.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra,
 2. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,
 3. Izglītības un zinātnes ministrija,
 4. Valsts zemes dienests,
 5. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija,
 6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija,
 7. Sabiedrības integrācijas fonds,
 8. Iekšlietu ministrija,
 9. Latvijas Zinātnes padome,
 10. Latvijas Nacionālā bibiliotēka,
 11. Rīgas valstspilsētas pašvaldība,
 12. Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.

 

Kontaktpersona no VARAM puses:
 

Guna Margēviča

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Projektu pārvaldības departamenta

projekta vadītāja
Tālr.:
67026546
E-pasts: Guna.Margevica@varam.gov.lv

 

 

Kontaktpersona no VBTAI puses:

Jānis Ukše

Administratīvās nodaļas vadītājs

tālr. 67359138

E-pasts: janis.ukse@bti.gov.lv

Projekta īstenošanas statuss uz 2023. gada 31. augustu

Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma (datu agregatora risinājuma – DAGR) izstrāde 

 1. Izstrādāta DAGR tehniskā dokumentācija, tai skaitā DAGR arhitektūra un tehniskā specifikācija.
 2. Turpināta projekta partneru piesaiste, kas nodrošinās datu objektu pievienošanu DAGR.
 3. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumus sistēmā izsludināts darba uzdevums “VISS augstas veiktspējas datu izgūšanas un izplatīšanas spēju izstrāde”.
 4. Noslēgts līgums par DAGR platformas izstrādi un funkcionalitātes piegādi ieviešanai produkcijā gatavu un notestētu ar pieslēgtiem noteiktajiem datu devējiem un datu patērētājiem.
 5. DAGR darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti, noris saņemto atzinumu izvērtēšana un iestrādes  DAGR darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumu projektā.
 6. Noris intervijas ar projekta sadarbības partneriem par nepieciešamo datu nodošanu DAGR un lietotājstāstu izveide.
 7. DAGR testa un produkcijas vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.
 8. Veikta DAGR 1. laidiena akcepttestēšana.
 9. Veikts drošības un veiktspējas audits.
 10. Apstiprināta DAGR 1. laidiena tvēruma atbilstība DAGR tehniskās specifikācijas prasībām.
 11. Izstrādāts DAGR 2. laidiena tvērums.
 12. Veikta DAGR 2. laidiena akcepttestēšana.
 13. Tiek izstrādāts DAGR 3. laidiena tvērums.

Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas (MAP) izstrāde 

 1. Izstrādāta MAP tehniskā dokumentācija, tai skaitā MAP arhitektūra un tehniskā specifikācija.
 2. Veikts iepirkums “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas izstrāde” (id. Nr.  VRAA 2021/08/ERAF/AK) par MAP programmatūras izstrādi.
 3. Piesaistīts mākoņpakalpojumu sniedzējs Latvijas Nacionālā bibliotēka.
 4. Noslēgts iepirkuma līgums par MAP programmatūras izstrādi.
 5. MAP darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumi ir izstrādāti, noris saņemto atzinumu izvērtēšana un iestrādes  MAP darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumu projektā.
 6. MAP testa un produkcijas vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.
 7. Noslēgtas intervijas un lietotājstāstu izveide ar projekta sadarbības partneriem par MAP izstrādi.
 8. Veikta MAP akcepttestēšana.
 9. Veikts drošības un veiktspējas audits.
 10. Apstiprināta MAP tvēruma atbilstība MAP tehniskās specifikācijas prasībām.
 11. Veikta MAP izstrāde un parakstīts MAP programmatūras pieņemšanas nodošanas akts, tiek veikta programmatūras kļūdu novēršana.
 12. Uzsākta MAP pilottestēšana.

TAPIS platformas uzlabojumi un lietotāju atbalsta procesa transformācija 

 1. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā izmaiņas “Izmaiņas plānošanas dokumenta “Lokālplānojums” izstrāde TAPIS” , kura ietvaros tika izstrādāts:
  • jauns plānošanas dokumenta veids “Lokālplānojums specifisku uzdevumu risināšanai” ar savu specifisku darba plūsmu un nepieciešamo datus struktūru;
  • izveidota jauna lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu (TIAN) struktūra;
  • pilnveidota TIAN funkcionalitāte, lai varētu izveidot dinamiskas atsauces uz aktuālo Vispārīgo apbūves noteikumu un pašvaldības teritorijas plānojuma TIAN.
 2. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā izmaiņasNosacījumu un atzinumu pieprasīšana, izmantojot sistēmu” izstrāde, kuras ietvaros tiks izstrādāta funkcionalitāte, kas nodrošina automatizētu pieprasījumu pēc nosacījumiem un atzinumiem izsūtīšanu, nosacījumu un atzinumu saņemšanu, pārskatāmu sadarbību ar institūcijām, ērtu komentāru ievadīšanu, kā tiek ņemti vērā nosacījumi un atzinumi, kā arī pārskata ģenerēšanu.
 3. Pabeigtas un nodotas ekspluatācijā   izmaiņas (IP14), kas ietver Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesa pilnveidošanu, t.sk., Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu ģenerēšanu. Izziņas par zemes vienības teritorijas atļauto izmantošanu ģenerēšanas procesa pilnveidošanu.
 4. Pabeigts mācību video.
 5. 14.06.2023 noslēgts līgums par IP16 (sastāv no 2 daļām) realizāciju - “Universāla risinājuma izstrāde, kas nodrošinātu pašvaldībai novadīt pilnu publiskās apspriešanas procesu par risinājumu ar telpisku piesaisti (informācijas publicēšana, paziņojumu izsūtīšana, priekšlikumu iesniegšana un apstrāde, lēmumu pieņemšana u.c.)”. 17.08.2023 parakstīts PNA par IP16_1 pieņemšanu un uzstādīšanu produktīvā vidē.

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas 2. kārta (VIRSIS) pilnveide ar 2023. gada janvāri tiek pārcelta no projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta” (PIKTAPS 2) uz projektu Nr. 2.2.1.1/21/I/001 “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)”

 1. Izstrādāta VIRSIS tehniskā dokumentācija, tai skaitā VIRSIS arhitektūra un tehniskā specifikācija, kas ietver Vienotais reģistrs (paredzēts valsts IKT resursu reģistrēšanai, Valsts pārvaldes un starpiestāžu pakalpojumu reģistrēšanai, fizisku personu dzīves situāciju un vajadzību reģistrēšanai portāla latvija.lv darbības nodrošināšanai), Pieteikumu vadības sistēma (paredzēta incidentu pieteikumu apstrādei, valsts IKT arhitektūras izmaiņu saskaņošanai, sūdzību pieteikumu apstrādei, pakalpojumu pieprasījumu un digitālu vienošanos slēgšanai par starpiestāžu pakalpojumiem, tai skaitā par datu atļaujām.
 2. VIRSIS testa un produkcijas vide izvietota Latvijas Nacionālās bibliotēkas infrastruktūrā.
 3. Turpinās VIRSIS darbību regulējošo Ministru kabineta noteikumu izstrāde.
 4. Uzsākts darbs pie drošības un veiktspējas audita realizācijas.
 5. Veikta VIRSIS izstrāde un parakstīts VIRSIS programmatūras pieņemšanas nodošanas akts un veikta programmatūras kļūdu novēršana.

Ģeoportāla platformas pilnveide

 1. Noslēgts līgums par Ģeoportāla platformas pilnveidi un funkcionalitātes piegādi ieviešanai produkcijā gatavu un notestētu. Līgums sastāv no pieciem atsevišķiem, bet savstarpēji saistītiem darba uzdevumiem ar identifikatoriem (IP06, IP07, IP08, IP09, IP10), kas ietver:
  • izveidots jauns ĢDS metadatu katalogs, izmantojot atvērta koda standartprogrammatūru (piemēram Geonetwork) – IP06;
  • pārmigrēti visi esoši metadatui no esošā metadatu kataloga, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas saturā vai struktūrā – IP07;
  • īstenota metadatu kataloga pārveide – IP08:
 1. izveidots jauns ĢDS metadatu katalogs, izmantojot atvērta koda standartprogrammatūru (piemēram Geonetwork);
 2. pārmigrēti visi esošie metadati no esošā metadatu kataloga, nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas saturā vai struktūrā;
 3. izveidoti 3 metadatu profili – Inspire (dati), Inspire (pakalpes), Rīgas Domes profils;
 4. atslēgta integrācija ar Ģeoportālu un obligāta metadatu norādīšana pie ģeoproduktu publicēšanas Ģeoportalā.
  • veikta izpēte un pārstrādāts Ģeotelpisko datu savietotāja pakalpju modulis ( GIS2, GIS3, GISADM, GDSAPP, GDSDB virtuālie serveri), aizvietojot esošo ArcGis Server 10.3.1 ar kādu no tirgū pieejamiem atvērtā koda risinājumiem – IP09;
  • veikta esošā INSPIRE klastera pārstrāde, pēc iespējas izmantojot atvērtā koda risinājumus – standartprogrammatūras un bibliotēkas – IP -10.
 1. Š.g. 12. jūnijā parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par  IP01 līdz IP09 pirmās iterācijas nodevumu piegādi. Notiek darbs pie otrās iterācijas nodevumu izstrādes.

Valsts ģeoloģijas fondu (VĢF) informācijas digitalizācijas platformas pilnveide

 1. Noris sistēmu un infrastruktūras apzināšana pārcelšanai uz valsts nozīmes datu centru.
 2. Izstrādātas prasības  un arhitektūras vīzija VĢF digitalizācijas platformas izveidošanai.
 3. Sagatavotas prasības VĢF elektroniskā kataloga izveidei.
 4. Turpināta informācijas strukturizēšana migrēšanai uz VĢF elektronisko katalogu.
 5. Izstrādātas prasības VĢF materiālu elektroniskā kataloga integrācijai ar Zemes dzīļu informācijas sistēmas VĢF materiālu reģistru. Noslēgts līgums par integrāciju starp VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (LVĢMC) Zemes dzīļu informācijas sistēmu un VĢF katalogu Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM).
 6. Izstrādātas prasības VĢF tiešsaistes apmeklējuma nodrošināšanai ārējiem lietotājiem.
 7. Noslēgta starpresoru vienošanās starp LVĢMC un Latvijas Nacionālās bibliotēku un uzsākts darbs pie VĢF elektronisko materiālu nodošanas uzglabāšanai Latvijas Nacionālās bibliotēkas DOM sistēmā, uzsākta VĢF elektroniskā kataloga izstrāde un salāgošana ar Zemes dzīļu informācijas sistēmu.
 8. Izstrādāta tehniskā specifikācija un veikts iepirkuma process Valsts ģeoloģijas fonda materiālu digitalizācijai.
 9. Sagatavots, atlasīts  skenēšanai paredzētais materiālu apjoms.

Projekta publicitāte 

 1. Izvietots informatīvs plakāts projekta īstenotāja telpās, kā arī projekta partneru VRAA, PMLP, IZM, BTI, VDEĀVK, VZD, SIF, IeM, LZP, LNB, RD, LVĢMC telpās.
 2. Uzturēta aktuāla informācija par projektu www.varam.gov.lv, www.vraa.gov.lv, www.pmlp.lv, www.izm.gov.lv, www.bti.gov.lv, www.vdeavk.gov.lv, www.vzd.gov.lv, https://www.sif.gov.lv, https://www.iem.gov.lv, https://lzp.gov.lv,  https://lnb.lv/, https://www.riga.lv/lv, https://videscentrs.lvgmc.lv/ tīmekļa vietnēs.