logio

Lai sniegtu iespēju Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteiktajiem subjektiem, kuriem nepieciešamas speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, iespēju iegūt darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (turpmāk - inspekcija) 2023. gada 2. jūnijā noslēdza divus līgumus ar Biedrību “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” par mācību īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. aprīļa noteikumos Nr.173 “Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu” noteiktajai kārtībai visos 5 (piecos) Latvijas reģionos.

Mācības tiks organizētas attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Zoom.us. Tās notiks gan profesionālās kvalifikācijas pilnveides (40 akadēmisko stundu apjomā), gan zināšanu pilnveides izglītības programmās (24 akadēmisko stundu apjomā).

Inspekcija plāno līdz 2023. gada 30. novembrim apmācīt kopumā 739 (setiņi simti trīsdesmit deviņus) Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 pantā noteiktos subjektus, kuram nepieciešamas speciālas zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā – tiesnešus, prokurorus, zvērinātus advokātus un zvērinātus notārus, Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekus un Valsts policijas darbiniekus.

Apmācības tiks īstenotas gan Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.1.3/16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”, gan inspekcijas pamatbudžeta ietvaros.

Lai izvēlētos sev atbilstošāko mācību norises laiku, aicinām sazināties ar Biedrību “Latvijas Pašvaldību mācību centrs” pa tālruni – 29111659 vai e-pastā - lpmc@lpmc.lv.