Informējam, ka šī gada 30. jūnijā stājās spēkā Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapas paraugu bāriņtiesas darbības jomā un veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību” (turpmāk - Noteikumi), kas nosaka oficiālās statistikas veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" paraugu un minētās veidlapas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 

Papildus norādāms, ka Noteikumu pielikumā esošās veidlapas “Bāriņtiesas pārskata par darbu 20__.gadā” paraugs, bez jau iepriekš apkopotajiem statistikas datiem ietver arīdzan jaunus apkopojamos datus (ailes).  

Aicinām bāriņtiesas iepazīties ar Noteikumiem un ņemt vērā aktuālo veidlapas "Bāriņtiesas pārskats par darbu 20____. gadā" paraugu, apkopojot datus par bāriņtiesas darbību 2017. gadā un iesniedzot minēto informāciju līdz 2018. gada 1. februārim Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā.

Ar Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumiem Nr.325 iespējams iepazīties:  https://likumi.lv/ta/id/291866-noteikumi-par-oficialas-statistikas-veidlapas-paraugu-barintiesas-darbibas-joma-un-veidlapas-aizpildisanas-un-iesniegsanas