Informācija presei Jaunumi Preses relīze
Četru cilvēku veidoli, izgriezti no papīra

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā (turpmāk – VBTAI) saņemtā informācija no bērnu tiesību aizsardzības sistēmā iesaistītajām institūcijām un speciālistiem liecina, ka būtiskas grūtības atrast bērnam piemērotu audžuģimeni vai vispār rast iespēju ārpusģimenes aprūpei ne tikai pastāv, bet pat palielinās. Uzsverams, ka bāriņtiesu sniegtā informācija un pieņemtie lēmumi liecina, ka iespējas nodrošināt ārpusģimenes aprūpi ir apgrūtinātas ne tikai pusaudžu gadījumos, bet arī daudz jaunāku bērnu situācijās.

VBTAI saņem informāciju, ka nereti aprūpes iestādes atsakās uzņemt bez vecāku gādības palikušus bērnus, pamatojot to ar brīvu vietu neesamību vai to, ka iestāde uzņem tikai savas pašvaldības bērnus. Tādējādi bāriņtiesai nav iespējams realizēt pilnvērtīgu bērnu tiesību un interešu aizsardzību, ilgstoši neatrodot patstāvīgu, stabilu ārpusģimenes aprūpes nodrošinātāju un likumisko pārstāvi. Veidojas situācijas, kurās krīzes centru pakalpojumi netiek izmantoti atbilstoši to mērķim – sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, bet tiek pielāgoti bērnu ikdienas aprūpes un audzināšanas nodrošināšanai.

Papildus norādāms, ka VBTAI atsevišķās deinstitucionalizācijas procesā izveidotajās aprūpes iestādēs konstatējusi, ka nav ievēroti ģimeniskās vides pakalpojuma principi piemēram, bērni nav bijuši nodalīti dzīvošanai atsevišķos dzīvokļos, vai arī “ģimenes modeļa” dzīvokļos nav nodrošināts pietiekams darbinieku skaits.

Tāpat VBTAI regulāri saņem bāriņtiesu informāciju par problēmām panākt, ka ārpusģimenes aprūpē nodotie bērni var saņemt vajadzīgo specializēto mācību programmu audžuģimenes vai aizbildņa, vai aprūpes iestādes tuvākajā izglītības iestādē, neskatoties uz pašvaldības pienākumu nodrošināt šādu programmu iekļaušanu izglītības iestādēs.

VBTAI ir aicinājusi Labklājības ministriju sadarbībā ar nozaru ministrijām, bērnu tiesību aizsardzībā iesaistītajām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskā sektora organizācijām, vienoties par bērnu ārpusģimenes aprūpes nodrošināšanas problemātikas risinājumiem.