Informācija presei Jaunumi Preses relīze
logo

 

Bērnu aizsardzības centra (turpmāk – centrs) Atbalsta pakalpojumu departamenta (turpmāk – departaments) pārstāvji laika posmā no 2024.gada 6.februāra līdz 2024.gada 9.aprīlim apmeklēja Pierīgas pašvaldības: Olaines novadu, Mārupes novadu, Ķekavas novadu, Jūrmalas valstspilsētu, Ādažu novadu, Ropažu novadu, Salaspils novadu, kā arī  Zemgales pašvaldības: Jelgavas valstspilsētu un Jelgavas novadu.

Diskusiju laikā tikāmies ar pašvaldību Bērnu tiesību aizsardzības Sadarbības grupu (turpmāk – Sadarbības grupa) locekļiem un Jaunatnes lietu speciālistiem, lai informētu par Eiropas Sociāla fonda līdzfinansētā projekta Nr. 4.3.6.5/1/24/I/001 “Atbalsta pasākumi bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām un to ģimenēm” plānotajām aktivitātēm, Bērnu atbalsta speciālista amata izveidi un diskusiju procesā rastu labākos risinājumus jēgpilnai un efektīvai sadarbībai, vienlaikus ievērojot visu institūciju kompetences robežas darbā ar mērķa grupu.

Bērnu atbalsta speciālists, kā jauns speciālists tiks ieviests bērnu tiesību aizsardzības sistēmā ar mērķi nodrošināt atbalstu bērniem ar uzvedības vai atkarību problēmām, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai ģimenē, pārstāvēt viņu tiesības un intereses un piesaistīt bērna vajadzībām atbilstošus pakalpojumus

Apkopojot un, analizējot pašvaldību praksi, secināms, ka kopumā, speciālisti ir atbalstoši un ieinteresēti Bērnu atbalsta speciālista plānotajā darbībā un pauda gatavību sadarboties. Sadarbību grupu darbība pašvaldībās ir atšķirīga. Pozitīvi vērtējama tendence, uzlabot un pilnveidot darbu, veicināt sadarbību atbildīgajām iestādēm un bērnu vecākiem. Iespēju robežās, lielākā daļa apmeklēto pašvaldību attīsta jaunus pakalpojumus.

Kā labās prakses piemērus, varam minēt:

  • Ķekavas novada pašvaldībā visi Sadarbības grupas pārstāvji apmeklēja pašvaldības izglītības iestādes, t.sk. pirmsskolas izglītības iestādes, uzklausīja darbinieku viedokli par situāciju un nepieciešamo atbalstu.
  • Jūrmalas valstspilsētas Jaunatnes iniciatīvu centrā atrodas jauniešu informācijas punkts, kur ir iespēja saņemt informāciju par iespējām pašvaldībā, Latvijā un Eiropas valstīs, iesaistīties “Erasmus+” jauniešu apmaiņas, Eiropas Solidaritātes korpusa un citos projektos. Jauniešiem ir iespēja gūt pieredzi, ne tikai, piedaloties aktivitātēs un projektos, bet arī, pašiem izstrādājot Jūrmalas jauniešu vai Eiropas Savienības struktūrfondu projektus, tos īstenojot un vadot. Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrā ir izveidotas telpas jauniešu aktivitātēm: mūzikas un mediju studija (mūsdienu jauniešu interesēm, piemēram, veidot podkāstus) un resursu centrs, atpūtas telpa, telpa nodarbībām, virtuve. Piedāvāto iespēju klāstā ir arī interešu izglītības pulciņi un līdzdalības grupas: Jūrmalas Jauniešu dome un skolēnu pašpārvalžu līderi, kuras bez maksas ir pieejami Jauniešu mājā jauniešiem no 13 gadu vecuma.
  • Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta darbinieki, reaģējot uz vairāku vecāku lūgumu pēc palīdzības iespējām ģimenēm, kuras plāno šķirties, noorganizēja atbalsta grupas atbilstoši vajadzībām. Visas ģimenes, kuras to lūdza, palīdzību saņēma. Tika arī organizēta izglītojoša atbalsta grupa jauniešiem un vecākiem par azartspēļu atkarību, kuru vadīja azartspēļu un izložu psihologs. Kā arī, tika organizēta atbalsta grupa jauniešiem ar uzvedības grūtībām. Atbalsta grupas ir bezmaksas. Informācija par dažādām jauniešu grupām tiek izplatīta e-klasē, un jebkurš jaunietis var piedalīties.
  • Jelgavas novada pašvaldības zemnieku saimniecībā, projekta ietvaros bērni ar uzvedības un atkarības problēmām tika iesaistīti lauku ikdienas dzīvē, ar mērķi veicināt attiecību veidošanas, uzturēšanas un darba prasmes.
  • Jelgavas novada pašvaldībā ir Jaunatnes lietu centri, kas darbojas kā jauniešu iniciatīvu centri. Pozitīvi, ka šie centri atrodas pagastos, tuvāk jauniešu dzīvesvietai. Katrs no šiem centriem piedāvā dažādas iespējas jauniešiem atrast interesantas un noderīgas aktivitātes. Šajos centros ir iespējams piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, sporta pasākumos un kultūras un izglītības pasākumos. Šie centri bieži sadarbojas ar citām organizācijām un biedrībām, lai nodrošinātu plašas un daudzveidīgas iespējas jauniešiem. Centri ir populāri vietējo jauniešu vidū un bieži vien ir vietas, kur jaunieši var satikties, dalīties idejās un piedalīties kopīgās darbībās.

Pateicamies pašvaldību pārstāvjiem par veltīto laiku kopīgajās diskusijās, par atsaucību un aktīvu viedokļu apmaiņu!