Informācija presei Jaunumi Preses relīze
zēns ar rokām aizsedzis acis

Šī gada pirmajā pusgadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu metodiskās vadības un uzraudzības departaments (turpmāk – BMVUD) turpinājis veidot metodiskos materiālus bāriņtiesām, sniedzis konsultācijas, piedalījies diskusijās un darbnīcās, kā arī ar 2023. gada 1. martu uzsākusi Ārpusģimeņu aprūpes atbalstu centru pārraudzību un metodisko vadību.

BMVUD sniedzis 498 telefoniskas konsultācijas bāriņtiesām, izskatot bāriņtiesas lietu vai lietas materiālus bāriņtiesai, nodrošinātas bāriņtiesām 23 individuālas rakstveida atbildes, kurās norādīts uz nepilnībām un sniegti ieteikumi konkrētu gadījumu risināšanai, veicis 6 bāriņtiesu plānotās uzraudzības pārbaudes, kā arī piedalījies 41 starpinstitucionālajā sanāksmē.

Pusgada laikā izskatīti 225 iesniegumi (t.sk. sūdzības, anonīmi ziņojumi u.c. veida saņemtā informācija), izvērtēti 688 dokumenti apliecību izgatavošanai sociālās garantijas nodrošināšanai un apmeklēti 103 dažāda veida pasākumi (sanāksmes, darba grupas, sadarbību grupu apakškomisijas u.c. pasākumi).

Savukārt Ārpusģimenes aprūpes atbalstu centru pārraudzības un metodiskās vadības  ietvarā tika apkopoti rezultatīvie rādītāji no 12 ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, kas tiek saņemti no ikmēneša finanšu pārskatiem, pārskatiem par ceturkšņa rezultatīvajiem rādītājiem un informatīvajiem ziņojumiem par atbalsta centru sniegtajiem pakalpojumiem 2022. gadā. Apkopojot datus no ikmēneša un ceturkšņa pārskatiem, tika pārbaudīta datu atbilstība, atbalsta centri tika lūgti sniegt papildu skaidrojumus, sniegta metodiskā palīdzība pārskatu atbilstošai sagatavošanai un apkopošanai.

Tāpat tika sniegti 5 metodiskie ieteikumi (izsūtītas vēstuļu formā) par atbalsta centru kompetences jautājumiem un nodrošinātas 24 telefona konsultācijas atbalsta centru darbiniekiem.