Psihologu sertifikācijas padome (turpmāk – padome) informē, ka 2018. gada 1. janvārī spēkā stājies Psihologu likums (turpmāk – likums), kas reglamentē psihologu profesionālo darbību, noteic psihologu reģistrāciju Psihologu reģistrā un psihologu sertifikāciju izvēlētajā profesionālā darbības jomā.

Šobrīd ir noslēdzies likuma pārejas noteikumos noteiktais posms, un visi psihologi, kuri atbilst likumā noteiktajām prasībām un vēlas sniegt profesionālos pakalpojumus, ir reģistrēti Psihologu reģistrā, kas ir publiski pieejams tīmekļa vietnē https://viis.lv/Pages/Psychologist/Public/PsychologistPublicSearch.aspx.

Saskaņā ar likuma 7.pantā noteikto padome ir psihologu profesionālās darbības izvērtēšanas un uzraudzības institūcija, kura tostarp izskata iesniegumus saistībā ar psihologu profesionālo darbību.

Pildot savas pamatfunkcijas, padome ir saskārusies ar vairākām situācijām, kad psihologa atzinumu tiesām, bāriņtiesām, citām bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, ir sniegušas personas, kuras nav tiesīgas to sagatavot, vai arī atzinums neatbilst likuma 13.pantā vai Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.2 pantā noteiktajam.

Ņemot vērā minēto, aicinām pievērst uzmanību, ka atzinumus tiesām, bāriņtiesām, citām bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, ir tiesīgi sagatavot tikai psihologi, kuri ir reģistrēti un sertificēti Klīniskās un veselības psiholoģijas vai Juridiskās psiholoģijas profesionālās darbības jomā, kā arī Izglītības un skolu psiholoģijas un Militārās psiholoģijas jomā sertificētie psihologi atbilstoši savas darbības specifiskai kompetencei. Konsultatīvās psiholoģijas un Darba un organizācijas psiholoģijas profesionālā darbības jomās pēc būtības neparedz to specifiku un psihologa profesionālo darbību, lai sagatavotu atzinumu tiesībsargājošajām institūcijām, tiesai vai bāriņtiesai.

Savukārt, ja psihologs ir reģistrēts Psihologu reģistrā, bet vēl nav sertificēts, tad atzinuma sagatavošanu pārrauga un to paraksta arī psihologa darbību pārraugošais psihologs–pārraugs.

Vienlaikus, ievērojot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.panta pirmajā daļā noteikto, psihologa atzinumu par psiholoģiskās izpētes rezultātiem tiesai, bāriņtiesai, policijai un prokuratūrai lietās, kas saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, ir tiesīga sniegt persona, kura ieguvusi vismaz maģistra grādu psiholoģijā un kuras profesionālā darbība bērnu un ģimenes izpētē sasniedz vismaz piecus gadus, kā arī jāņem vērā Psihologu likumā noteiktais par psihologa reģistrāciju Psihologu reģistrā.

Minētais attiecināms:

1)      uz psihologu, kuram ir psihologa sertifikāts;

2)      uz Psihologu reģistrā reģistrēto psihologu, kurš nav ieguvis psihologa sertifikātu un ir noslēdzis līgumu ar psihologu - pārraugu kādā no profesionālas darbības jomām: Klīniskās un veselības psiholoģija vai Juridiskā psiholoģija; kā arī Izglītības un skolu psiholoģija un Militārā psiholoģija atbilstoši savas darbības specifikai;

3)      uz Psihologu reģistrā reģistrētā psihologa, kurš nav ieguvis psihologa sertifikātu, psihologu – pārraugu, kurš paraksta psihologa atzinumu.

Psihologu sertifikācijas

padomes priekšsēdētājas vietnieks                                                                                    I.J.Mihailovs